Ssoap – Natuurzeep met liefde voor u gemaakt

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ssoap.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Ssoap.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Betaling
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Geschillen
Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ssoap.nl;
 3. 3. Dag: kalenderdag;
 4. 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Ssoap.nl ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ssoap.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Ssoap.nl.

 

Artikel 2 – Identiteit van Ssoap.nl
Ssoap.nl
Purmerend
Telefoonnummer: 0299 –
E-mailadres: info@ssoap.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ssoap.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument digitaal beschikbaar gesteld.
 3. 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 2. Het aanbod is vrijblijvend. Ssoap.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ssoap.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ssoap.nl niet.
 4. 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  1. Dit betreft in het bijzonder:
  2. de prijs;
  3. de eventuele kosten van verzending;
  4. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  5. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  6. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ssoap.nl de prijs garandeert;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. de gedragscodes waaraan Ssoap.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ssoap.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ssoap.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ssoap.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ssoap.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4. Ssoap.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ssoap.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 5. Ssoap.nl zal bij het product aan de consument de volgende informatie, via Ssoap.nl op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden ingezien:
  1. a. het bezoekadres van de vestiging van Ssoap.nl waar de consument met klachten terecht kan;
  2. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ssoap.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 6. 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – De prijs

 1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd/
 2. 2. In afwijking van het vorige lid kan Ssoap.nl producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op inkoop van grondstoffen en waar Ssoap.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Ssoap.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. 1. Ssoap.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
 2. 2. Een door Ssoap.nl, verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ssoap.nl kan doen gelden.
 3. 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan ssoap.nl te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. 4. De garantietermijn van Ssoap.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ssoap.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ssoap.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. 1. Ssoap.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ssoap.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Ssoap.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Ssoap.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ssoap.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
 2. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ssoap.nl te melden.
 3. 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ssoap.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. 1. Ssoap.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ssoap.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. 3. Bij Ssoap.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ssoap.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. 5. Een klacht schort de verplichtingen van Ssoap.nl niet op, tenzij Ssoap.nl schriftelijk anders aangeeft.
 6. 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ssoap.nl, zal Ssoap.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

 

Artikel 11 – Geschillen

 1. 1. Op overeenkomsten tussen Ssoap.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.